•   نام مسئول پروژه: آقای مهندس نصیری

     
  •      تاریخ شروع پروژه:

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

گزارش پیشرفت پروژه:     


توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0