پروژه ساختمان الحاقی مرکزسلامت اقبالیه بازیربنای126مترمربع درحال ساخت میباشد درحال حاضر بتن ریزی ستونها انجام شده است


 

 

توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0