• تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها وضوابط بودجه کل کشور وپیشنهادات واحدهای دانشگاه واحتیاجات پیش بینی شده آتی .

   

  •  ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه .

   

  •  نظارت بر اجرای صحیح مقررات از طریق ارائه راهنمایی های لازم ومراقبت در نحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها .

   

  •  مطالعه وبررسی روشهای کاهش هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کیفیت وکمیت بازده دانشگاه .

   

  •  تهیه وتنظیم موافقت نامه بودجه جاری سالانه واصلاحیه آن جهت طرح و تصویب در هیئت امناء وارسال به وزارت متبوع .

   

  •  تدوین اصلاحیه بودجه بر اساس متمم و جابجایی اعتبارات برنامه .

   

  •  تدوین خط مشی ها وسیاستهای مربوط به بودجه دانشگاه وپیشنهاد آنها به هیئت رئیسه وهیئت امنا 

   

  •  مطالعه در زمینه بودجه ریزی عملیاتی وحسابداری تعهدی  و حرکت به سمت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه.

   

  •  احتساب شاخص های بودجه ای وبررسی عملکرد واحدها با شاخص

   

  • صدور ابلاغ تخصیص های اعتباری

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0