نام مسئول پروژه: آقای مهندس نصوحی

     تاریخ شروع پروژه:  

 

    تاریخ اتمام پروژه :

گزارش اقدامات انجام شده و مشخصات پروژه: 

برگزاری جلسه هماهنگی با حضور مدیریت بیمارستان، پیمانکاروناظرپروژه

اجرای سقف تیرچه بلوک

اجرای کفسازی بام و شیب بندی

اجرای ایزوگام

انجام سونداژ در طبقه همکف جهت طرح مقاوم سازی

تهیه نقشه های مقاوم سازی بر اساس سونداژ انجام شده

متره آیتمهای مقاوم سازی جهت انتخاب پیمانکار

مرحله مقدماتی   1-1-1394

موضوع قرارداد: دستمزد واگذاری مرمت، بازسازی و احداث فضای پشتیبانی icu

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پیمانکار : شرکت چکاد البرز

 

مدت قرارداد:    1-6-1394     الی     30-8-1394

 

مبلغ قرارداد:     1،510،000،000  (یک میلیاردو پانصدو ده میلیون) ریال   بصورت دستمزدی

مساحت پروژه:

 

اـ بازسازی و مرمت به مساحت 367 مترمربع         درصد پیشرفت فیزیکی 23/09/94        97%     درصد پیشرفت قبلی 90%  

2ـ احداث فضای پشتیبانی 240 مترمربع               درصد پیشرفت فیزیکی 23/09/94        75%     درصد پیشرفت قبلی 55%   

مبلغ  صورت وضعیت موقت شماره یک         808،304،000         ریال

 

مبلغ صورت وضعیت موقت شماره 2             1،036،842،000     ریال

 

مبلغ آخرین صورت وضعیت موقت شماره 3      1،211،818،600     ریال

 

مشاور: مهندسین مشاور ایستا دژ

وضعیت پروژه:   فعال 

توضیح:  با توجه به ضرورت مقاوم سازی طبقه تحتانی ICU،آیتمهای اجرائی جهت انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت به مدیریت محترم  بیمارستان اعلام گردیده است لیکن تاکنون پیمانکار انتخاب نشده است 

 
توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0