نام مسئول پروژه: آقای مهندس مرادی     


     تاریخ شروع پروژه:
    تاریخ اتمام پروژه :

 

متراژ:    1539

تاریخ شروع:  23- 8- 1394  

پیشرفت فیزیکی:  %3

تاریخ پایان قرارداد:    23-8-1395

وضعیت پروژه: در حال خاک برداری

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0