وظايف محوله:

تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.

- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.

- تبادل اطلاعات مالي حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول.

- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد ها.

- نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.

- شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي ها.
 

ادارات حوزه مديريت مالي:

1.       اداره دريافت و پرداخت

2.       اداره تعهدات واعتبارات

3.       اداره رسيدگي به حسابها

4.       اداره دفتر داري و تنظيم حسابها

5.       اداره اموال


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0