•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس نصیری

     
  •      تاریخ شروع پروژه:    19-7-1394 

     
    •     تاریخ اتمام پروژه :

گزارش پیشرفت پروژه:
 

اجرای سقف و ستون 520 متر مربع به پایان رسیده و قالب سقف اجراشده بازمیگردد.


 راه پله طبقه توسعه شده اجرا گردید و تعداد 47 ستون کل طبقه بتن ریزی گردید.

نقشه داخلی توسعه دانشکده بهداشت تایید و پس از اجرای سقف و ستون تیغه بندی داخلی  و سفت کاری شروع می شود .توجه :   مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است

مرجله مقدماتی   19- 7- 1394

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0