ارزش های دانشگاه علوم پزشکی قزوین

باتوجه جدی به مقوله سلامت ، نهایت تلاش خویش را با تکیه بر، ارزش ها و مبانی دینی و فرهنگی،

حاکمیت یکپارچه دانشگاهی، عدالت محوری،

پاسخگویی، احترام به کرامت انسانی

شایسته سالاری، دانایی محوری و رعایت اصول اخلاق پزشکی

در جهت نیل به رسالت خویش بکار بندد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0