•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس تک روستا

     
  •      تاریخ شروع پروژه:
 
  •     تاریخ اتمام پروژه :

گزارش پیشرفت پروژه:

در زمینه پیشرفت پروزه رادیوتراپی بیمارستان ولایت، فاز خاکبرداری انجام شده و آماده آرماتوربندی و احداث پی می باشد.

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0