محل زیست پزشك  نرجه
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
سالن ورزشی پردیس - 80 درصد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
پروژه مركز ترومای بیمارستان شهید رجائی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
پایگاه فوریتهای پزشكی شریفیه
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
پایگاه فوریتهای پزشكی تاكستان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
صفحه1از212.بعدي.برو

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0