• نام مسئول پروژه:   آقای مهندس تک روستا

     
  •      تاریخ شروع پروژه:

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :

 

پیرو انعقاد تفاهم نامه معاونت محترم درمان وزارت متبوع در خصوص توسعه مراکز تشخیص و درمان سرطان تیپ یک در بیمارستان هایی که مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی دارند، به منظور کمک به توسعه مراکز جامع سرطان تیپ دو، این فضا به مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی به هم پیوسته الحاق می شود.

مرکز تشخیص و غربالگری مرکز آموزشی درمانی ولایت

موضوع قرارداد: طراحی پروژه مرکز تشخیص و غربالگری مرکز آموزشی درمانی ولایت

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مشاور : شرکت ری را

 مساحت پروژه:620 متر مربع

درصد پیشرفت فیزیکی 3%

وضعیت پروژه: جهت اخذ تاییدیه نقشه ها به دفتر منابع فیزیکی وزارت متبوع ارسال شده است.

توضیح: چون پروژه در مرحله طراحی بوده فاقد تصویر می باشد.توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0