فریده بهرام خانی

کارشناس مسؤول برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
-
تحصيلات : 
کارشناس ارشد مدیریت دولتی - گرایش مدیریت تحول
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.0.9.0
V6.0.9.0