خدمات اداره اموال 

  نظارت بر اموال گرداني اموال منقول در پايان سال و اعمال كنترلهاي مقطعي به دستور مديرمالي              

  پايش حضوري واحدهاي تابعه حداقل ماهي يك واحد و پايش مستمر سيستمي      

  بررسي صورت برداري اموال مراكز در اموال گرداني دوره اي و تطبيق با نظام نوين مالي           

  نظارت بر تحويل و تحول امناي اموال واحدها               

  راهنمايي و نظارت بر اموال و دارايي هاي واحدها در نرم افزار نظام نوين مالي و تطبيق رندمي با فرم ۱۶ واحدها     

  آموزش نرم افزار نظام نوين مالي در بخش اموال و ثبتهاي اسقاط و فروش اموال و ...


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0