•  نام مسئول پروژه: آقای مهندس طباطبایی

     
  •      تاریخ شروع پروژه:

     
  •     تاریخ اتمام پروژه :
توجه : مراحل تکمیل پروژه ها با تاریخ عنوان شده است
مرحله افتتاحیه  

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0