دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس فرشید غیاثوند

مهندس فرشید غیاثوند

  • پست الکترونیکی : مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

رفیع چگینی

رفیع چگینی

  • پست الکترونیکی : رییس اداره خدمات

رضا اصلی بیگی

رضا اصلی بیگی

  • پست الکترونیکی : متصدی امور دفتری

فاطمه افشار

فاطمه افشار

  • پست الکترونیکی : کارشناس امور قراردادها و مناقصات

نسرین رمضانی

نسرین رمضانی

  • پست الکترونیکی : ماشین نویس و امور دفتری

مهندس طباطبایی

مهندس طباطبایی

  • پست الکترونیکی : کارشناس امور رفاهی دانشگاه

مجتبی امینی

مجتبی امینی

  • پست الکترونیکی : کارشناس امور رفاهی ورزشی دانشگاه

مهدی حسین پور

مهدی حسین پور

  • پست الکترونیکی : کارپرداز

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0