در راستای اجرای سياست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سياست های کلی سلامت، آیين نامه های اجرایی مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی، آیين نامه های مرتبط با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب 4331 و اصلاحات بعدی آن و به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات و کاستن از مداخلات اجرایی دولت با هدف ارتقای کيفيت، دفاتر خدمات سلامت با هدف برونسپاري خدمات غیرحاکمیتی حوزه سلامت به بخش خصوصی راه اندازي می شوند.

 

1801.jpg   1802.png     3.jpg
             
معرفی خدمت    معرفی مسئول خدمت      مستندات خدمت   
             
             
  5.jpg   1809.jpg      
             
  قوانین و مقررات خدمت    مراحل گردش کار خدمت      
             
             
             
1806.jpg   1805.jpg     1810.jpg  
             
سوالات متداول    فرم نظر سنجی خدمت      ورود به سامانه   
             

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0