اهداف و استراتژی های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

توسعه حاکمیت درون بخشی برای ارتقای پیامدهای سلامت

توسعه رهبری بین بخشی ،جلب مشارکت های اجتماعی،سازمان های مردم نهاد سلامت برای ارتقای پیامدهای سلامت

بهبود ظرفیت و بسیج منابع دانشگاه با رویکرد اقتصاد مقاومتی

ارتقای کیفی و کمی خدمات سلامت، آموزش، پژوهش و دانشجویی فرهنگی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0