چشم انداز دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني قزوين

نیل به بالاترین شاخص های سلامت و دستیابی به مرجعیت علمی در علوم و فنون و خدمات پزشکی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0