دوران

لطفا صبر کنید ...

عباس مافی

کارگزین مسئول

عباس مافی

کارگزین مسئول

 • پست الکترونیکی : کارگزین مسئول

محمد مهجور

کارشناس مسئول امور بازنشستگان

محمد مهجور

کارشناس مسئول امور بازنشستگان

 • پست الکترونیکی : motoman2

قاسم احمدی

کارگزین امور قراردادیها

قاسم احمدی

کارگزین امور قراردادیها

 • پست الکترونیکی : motoman2

فضل اله قائدیها

کارگزین امور بازنشستگان

فضل اله قائدیها

کارگزین امور بازنشستگان

 • پست الکترونیکی : motoman2

عباس برزگر

کارگزین

عباس برزگر

کارگزین

 • پست الکترونیکی : motoman2

آرزو مردانی

کارشناسی طرح و ضریب k

آرزو مردانی

کارشناسی طرح و ضریب k

 • پست الکترونیکی : motoman2

منیر آتشگران

کارگزین- مسئول حضور و غیاب

منیر آتشگران

کارگزین- مسئول حضور و غیاب

 • پست الکترونیکی : motoman2

مریم امیدی

کارگزین - کارشناس جذب و استخدام

مریم امیدی

کارگزین - کارشناس جذب و استخدام

 • پست الکترونیکی : motoman2

زهرا محمد پور

کارگزین

زهرا محمد پور

کارگزین

 • پست الکترونیکی : motoman2

سکینه احمدی

کارگزین

سکینه احمدی

کارگزین

 • پست الکترونیکی : motoman2

زینت کریمی

کارشناس نقل و انتقال

زینت کریمی

کارشناس نقل و انتقال

 • پست الکترونیکی : کارشناس نقل و انتقال

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0