خدمات گروه مهندسی  مشاغل
   

   

  • ارتقاء طبقات شغلی کارکنان

  • انتصابات کارکنان

  • به روزرسانی و تطبیق اطلاعات پرسنلی در  سامانه کارگزینی و تشکیلات (نرم افزار آذرخش)

  • ارتقاء رتبه های شغلی کارکنان

  • بررسی ،  پیشنهاد و پیگیری تغییرات شرایط احراز پست های سازمانی

  •  اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0